Sampo Patyşalygy hakda

Sampo Kingdom 2001-nji ýylda 1988-nji ýyldan bäri uly arzuw bilen döredildi we dünýädäki çagalar üçin innowasiýa, işleýän we ýokary hilli mebel döretmek arkaly 20 ýyl dünýä markasyna öwrülýäris.
Çagalar üçin has gowy ýer dörediň
Sampo Kingdom “Çagalar üçin has gowy ýer dörediň” diýýär, “Çagalar üçin ilkinji gezek sungat mebellerimizden lezzet alýan ilkinji saýlama markasy”.Sampo Kingdom Hytaýda ýerleşýän çagalar mebel kompaniýasy bolup, çagalar düşekleri / kitapçalar / stollar / geýimler / çadyrlar / oýunjaklar, esasanam çagalar üçin gözleg we ösüş üçin bir gezeklik çözgütleri hödürleýär.Günorta Koreýada, Japanaponiýada, Singapurda, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Malaýziýada, Indoneziýada, Angliýada, Germaniýada, Wengriýada, Daniýada Sampo Kingdom marka agentlerimiz ...

Haryt ýygyndysy

Kategoriýalar

Müşderiler

Biz hyzmatdaşlyk edýäris
  • kül
  • hanssem
  • UGO
  • Guş ýaly
  • oppein